Buysen
      GezondheidsWinkel
     HealthShop
     GesundheitsLaden
     Boutique de Santé
\
  


Rijksweg centrum 103    
 (hoek kummenaedestraat)
    
A world of                6161 ED  Geleen    
 healthy solutions          046-4759003    
    
open: di t/m vr: 9-18u. za 9-17u    

Bestellen per e-mail of in WebShop     

vitamines
supplementen
sportvoeding
kruiden   Schüssler
homeopathie
Bach bloesems
etherische olie
afslanken  sex

cosmetica
huidverzorging
Phyto shampoo
Hauschka cosmetica
parfumerie 4711
Schoonheidssalon
Pedicure Manicure
Definitieve ontharing

orthopedie
bandages en braces
steunkousen kussens
inlegzolen klompen
gezondheidssandalen
warmte ondergoed
Bloeddrukmeters
Warmtepleisters

Alternatief
Zoutpijp Oorkaarsen
Neusdouche SeaBand
Edelsteen hangers
Colloïdaal Zilver Goud
Magnesium sulfaat
Magnesium chloride
Haarlemmer olie

Drogisterij
reformvoeding
geitenmelk  kokosolie
staalwaren  massage
 anti muggen
reflex spray
chemicaliën en
grondstoffen

 

Verzendkosten
in NL en B vanaf
 50,00 euro GRATIS
Uw bestelling wordt
snel en veilig bezorgd
door PostNL / Bpost
Worldwide shipping


             Zoeken (typ het hele woord):   

inhoud

nieuws route bestel info e-mail

 

Algemene voorwaarden

Buysen de Gezondheidswinkel - Bestellen

Buysen de Gezondheidswinkel 
Veel producten zijn uit voorraad leverbaar. U kunt uw bestelling zelf afhalen in onze winkel tegen contante betaling. Reserveer altijd eerst in de webshop en betaal bij afhalen, om te voorkomen dat u voor niets langs komt! U kunt bij ons pinnen (Maestro, V- pay, géén creditcards!). Afhalen van goederen op rekening is niet mogelijk.

 

Deutsch | English | Français

prijzen:
Alle op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen en/of vergissingen voorbehouden. Prijzen, afbeeldingen en omschrijvingen op deze website worden regelmatig bijgewerkt maar dienen slechts ter indikatie.
Order- en verzendkosten:
in Nederland en België: PostNL / Bpost
Bij een bestelling tot 8,00 euro: 6,95 euro
Bij een bestelling tot 50,00 euro: 4,95 euro
Bij een bestelling boven 50,00 euro: géén order- en verzendkosten
Elders:Bestel alleen per e-mail! Verzendkosten volgens prijsopgave in functie van het verzendgewicht.
Rembourszendingen:
Helaas sturen we geen bestellingen onder rembours of op rekening. 

ruilen:
Als u om welke reden dan ook van de aankoop wilt afzien, kunt u de bestelling uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst gefrankeerd en voorzien van een begeleidend schrijven met uw gegevens terugsturen naar:

Buysen de Gezondheidswinkel
Rijksweg centrum 103
6161 ED  Geleen, Nederland.

Neem vóór het terugsturen contact met ons op voor een retournummer.

Binnen 14 dagen nadat wij uw retourzending hebben ontvangen wordt uw aankoopbedrag teruggestort.
Door u gemaakte verzendkosten worden niet vergoed.
Als er artikelen of de verpakkingen ervan beschadigd zijn, zullen er kosten van de terugbetaling afgetrokken worden.

Uitgesloten van terugsturen zijn artikelen die
- vallen onder wichtgoed en speciaal voor u zijn afgewogen.
- speciaal voor u en in uw opdracht door ons zijn besteld.
- speciaal voor u zijn samengesteld of bereid.
- hygiëneproducten betreffen. Dit wordt bij het artikel aangegeven.
- artikelen waarvan de verpakkingsverzegeling verbroken is.


ALGEMENE VERKOOPS- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN BUYSEN DE GEZONDHEIDSWINKEL GELEEN

1. TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijking betrekking hebben.

2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN

1. Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.

2. In geval van opdracht door afnemer zonder voorafgaande aanbieding door ons. Komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen 8 dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

3. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. gelden voor levering af ons bedrijf en zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten en tevens exclusief eventuele montagekosten. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2. Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een stijging van onze kosten te verhogen.

4. LEVERING EN RISICO

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijn zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling.

2. De afnemer draagt de kosten van en het risico voor aflevering, bezorging, afhalen, opslag en andere werkzaamheden in verband met de overeenkomst voor de afnemer verricht door ons of in onze opdracht.

5. AFNAMEPLICHT

1. De afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijk medewerking te verlenen daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.

2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien bestelde goederen aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der verkochte goederen.

3. Al onze kosten voortvloeiend uit afnameweigering komen voor rekening van de afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag gereinteerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

6. RECLAME

1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd dan gelden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.

2. Andere reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd hadden kunnen worden door de afnemer bij ons te zijn ingediend.

3. Geringe in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.

4. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.

5. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

7. BETALING

1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

2. Geschiedt de levering in gedeelten dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

3. De betaling geschiedt bij levering.

4. Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaalt, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1% per maand, onverminderd de ons verdertoekomende rechten inzake.

5. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de afnemer. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 45.00 euro een ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.

6. Betaling dient plaats te vinden ten kantore van ons of op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland, België of Duitsland.

7. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Verrekening is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

8. FAILLISSEMENT ETC.

indien de afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement surséance van betaling of onder curatelestelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door ons aangeleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van overeengekomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is de afnemer wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.

2. Zolang geen volledig betaling heeft plaats gehad en de afnemer in verzuim zal geraken, kunnen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De afnemer verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen.

3. Afnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin desnoods aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in plaats van de betrokken goederen.

10. RETENTIERECHT

Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van de afnemer onder ons hebben, onder ons te houden totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteplicht te rechtvaaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van ons vallen aan onze macht, dan zijn wij gerechtvaardigd deze zaken op te eisen, alsware wij zelf eigenaar.

11. AANSPRAKELIJKHEID

1.In geval toerekenbare niet, niet - tijdige, niet- volledige of niet- goede aflevering, hoe ook, is aan onze plicht tot vergoeding aan de schade volledig voldaan door het geen de afnemer is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven alsnog te leveren, c.q. te herstellen, c.q. te verbeteren een en ander naar onze keuze. Voor het geval dat niet meer mogelijk is zullen wij de geleverde goederen tegen terugbetaling van de koopsom terugnemen.

2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot produkten - aansprakelijkheid.

12. VRIJWARING

Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijkheid zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens afnemer zouden zijn. Afnemer vrijwaart ontstegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk indien een dienovereenkomstige exoneratie t.b.v. ons bedingen.

13.NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en of vervoerders, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer - , invoer of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.

In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding.

14. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op al onze produkten en op door ons vervaardigde en of ontworpen vormen en gereedschappen berusten bij ons, ook al zijn die op aanwijzing, tekening of opdracht gemaakt. Zulks tenzij de afnemer zeer uitdrukkelijk in individuele gevallen met ons overeenkomt dat hij terzake rechthebbende wordt of blijft.

2. De afnemer vrijwaart ons voor en stelt ons volledig schadeloos terzake van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijke) inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom tengevolge van gebruik door ons van door de afnemer ter beschikking gestelde vormen, ontwerpen of andere gegevens of tengevolge van opslag of aflevering door ons van de mede volgens die gegevens vervaardigde goederen.

15. HOOFDELIJKHEID

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

16. GESCHILLENREGELING

Bij alle geschillen, die volgens de wet beslecht worden door de kantonrechter, gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere geschillen, voortvloeiende uit onze overeenkomsten, kunnen bovendien beslecht worden door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging.

17. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Buysen de GezondheidsWinkel Geleen ©1945-1996-2019